Polityka prywatności

LUTMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prawo do prywatności i dokłada wszelkich starań, aby informacje pozostawały prywatne, a dane osobowe były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w szczególności z RODO – Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad oraz sposobów gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym o użytkownikach naszego Serwisu internetowego lutmed.pl, odpowiadając na pytania:

 • Kto jest administratorem danych,
 • Jakie dane są przetwarzane,
 • Jaki jest cel przetwarzania danych,
 • W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe,
 • Jak długo dane są przetwarzane,
 • Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych,
 • Komu udostępniamy dane,
 • Czy dane są przekazywane poza EOG.


Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest LUTMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą Lutomiersku, ul Kościuszki 15, NIP 7312040214, REGON 101272766.

To Administrator – usługodawca Serwisu internetowego, ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, czyli jak Twoje dane będą wykorzystywane.

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach przetwarzania danych osobowych oraz realizacją praw związanych z przetwarzaniem możesz skontaktować się nami:

 • listownie na adres: 95-083 Lutomiersk, Dąbrowskiego 21
 • e-mailowo na adres Inspektora Ochrony Danych: iod@rododane.pl
 • telefonicznie pod numerem: 436775025

 

Jakie dane są przetwarzane?

Jeżeli odwiedzasz nasz Serwis internetowy to zbieramy w nim dane osobowe w następujący sposób:

 1. Rejestracja

Podane podczas rejestracji dane zostaną wykorzystane do obsługi Twojej wizyty, teleporady, lub innego świadczenia, na które można zarejestrować się elektronicznie.

 1. Newsletter

Podane podczas zapisu do newslettera dane zostaną wykorzystane wyłącznie w celu wysłania go na podany przez Ciebie adres e-mail. W każdej chwili jednak możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera.

 1. Konkursy

Zgłaszając udział w konkursach, dane zostaną wykorzystywane tylko w celu ich przeprowadzenia. W tym samym celu Twoje dane mogą zostać udostępnione do organizatora lub fundatora nagród, jeśli nie jest nim Administrator.

 1. Kariera

Dane osobowe zebrane w procesie rekrutacji zostaną wykorzystane w celu kontaktu z osobami zainteresowanymi naszą ofertą pracy. Dane i kwalifikacje będą również wykorzystywane w czasie organizowania kolejnych procesów rekrutacyjnych pod warunkiem uprzedniej zgody na ich przetwarzanie w przyszłości.

 1. Sklep OnLine

Podane przy realizacji zakupów internetowych dane osobowe zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia, w tym informowania o kolejnych etapach. Podane przez Ciebie dane mogą być udostępniane na rzecz podmiotów zewnętrznych, świadczących usługi związane z dostarczeniem zakupionych produktów. Jeśli wyrazisz chęć otrzymania faktury VAT, Twoje dane będą przetwarzane w celu jej wystawienia. Dane będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa.

 1. Kontakt

Informacje, w szczególności dane osobowe, pozyskane w trakcie korespondencji, zostaną wykorzystane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, zgłoszenie, ofertę współpracy, zamówienie, reklamacje.


Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją usług to: imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie internetowym zbierane są następujące dane: odwiedzane strony, czas wizyty, kliknięcia, historia przeglądania, informacje o urządzeniu końcowym i przeglądarce, w tym jego lokalizację: np. adres IP, typ przeglądarki.

 

Jeżeli jesteś naszym pacjentem to podane podczas rejestracji w naszej placówce dane zostaną wykorzystane do ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia.


Dane jakie przetwarzamy w związku z realizacją świadczeń to: imię i nazwisko, nazwisko rodowe, datę urodzenia, płeć, numer PESEL, a w przypadku jego braku serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania, imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania – w przypadku gdy świadczeniobiorcą jest osoba małoletnia lub całkowicie ubezwłasnowolniona, a w przypadku cudzoziemca – karta EKUZ lub dokument zgłoszenia do ubezpieczenia (ZCNA, ZZA, ZUA). Oprócz danych wymienionych powyżej opcjonalnie: numer telefonu, adres e-mail.


W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 • przetwarzania na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w związku z karierą, newsletterami, konkursami, zapytaniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • realizacji umowy,w związku z dostawą towarów/usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • rozliczeń finansowychsprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • weryfikacji tożsamości,w związku z dostarczaniem towarów/usług dla uprawnionej osoby  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w związku z kontaktami z klientami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia, w związku z przetwarzaniem pozyskanych danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, w związku z przepisami ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c, h oraz i RODO),
 • usprawnienie kontaktu – podając dodatkowe dane np. numer telefonu czy adres e-mail, gdzie podanie tych danych jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ani też nie jest niezbędne celem udzielania tych świadczeń przez podmiot leczniczy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane osobowe?

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze usługi świadczyć w sposób, który chroni informacje przed przypadkowym lub celowym zniszczeniem lub utratą:

 • komunikacja między naszym serwerem a Twoim komputerem, podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL/TLS,
 • nasze bazy danych zabezpieczone są przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • nasz Serwis internetowy umieszczony jest na serwerach zaufanej firmy hostingowej, gdzie przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie centrach hostingowych w Polsce,

 

Jak długo dane są przetwarzane?

Twoje dane będą przechowywane/przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, lub jej ograniczenia,
 • w przypadku, gdy dane dotyczą zawartej umowy, to przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy (co od zasady: 3 lata lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie),
 • w celach podatkowych i sprawozdawczości rachunkowej w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 • w przypadku danych pacjenta nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa – art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

Jakie prawa przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

Zgodnie z przepisami RODO, każdej osobie przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do dostępu do danych, uzyskania kopii danych,
 • prawo do żądania sprostowania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do żądania usunięcia danych,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.

 

Komu udostępniamy dane?

Dane osobowe mogą być udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Zapewniamy przy tym, że takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie specjalnej umowy z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa danych.

Dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, a także instytucjom zajmującym się windykacją należności w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa.

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

W celu wykonania umowy zawartej z Administratorem danych dane mogą być przekazywane do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w którym dane mogą być chronione w mniejszym stopniu niż na terenie EOG.

Administrator danych zapewnia, że przekazanie danych następuje w sposób bezpieczny, a dalsza ochrona jest zabezpieczona stosownymi umowami z ich odbiorcami. 

Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych;
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności powiadomienie nastąpi poprzez e-mail;
 • Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

 

POLITYKA COOKIES

 1. Niniejsza Polityka Cookies stanowi załącznik do Polityki Prywatności, stanowiący jej integralną część i odnosi się do znaczników internetowych, takich jak pliki cookie, które wykorzystujemy w Serwisie internetowym: lutmed.pl i lutmed.com.pl
 2. Cookies to dane informatyczne zapisywane w plikach i przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu internetowego, które przeglądarka wysyła do serwera przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z danego urządzenia końcowego (np. komputer, tablet, smartphone, itp.).
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu internetowego.
 4. Oprogramowanie do przeglądania stron serwisów internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 5. Pliki Cookie mogą być przechowywane w przeglądarce internetowej na czas sesji lub na stałe:
  1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 6. W naszym Serwisie internetowym używamy następujących plików Cookie:
  1. Niezbędne – Cookie wymagane do poprawnego działania Serwisu, w tym do zapewnienia bezpieczeństwa. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na ich stosowanie. Jeżeli nie zgadzasz się na ich używanie lub jeśli chcesz ograniczyć korzystanie z Cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki lub zrezygnować z korzystania z Serwisu;
  2. Funkcjonalne – Cookie opcjonalne, służące do poprawienia funkcjonalności Serwisu internetowego, szybszego działania Serwisu, ułatwiania jego użytkowania, …;
  3. Analityczne – Cookie opcjonalne, służące do analizowania w jaki sposób użytkownicy zachowują się na stronie;
  4. Marketingowe – Cookie opcjonalne, służące do personalizowania treści, wyświetlenia dopasowanych do użytkownika zawartości multimedialnych i reklam w Serwisie internetowym:
   • Własne – wykorzystywane przez administratora Serwisu;
   • Zewnętrzne – wykorzystywane przez współpracujące z Administratorem podmioty zewnętrzne;
  5. Wyłączenie lub ograniczenie przyjmowania Cookies nie spowoduje braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w Serwisie internetowym Administratora, natomiast może powodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
  6. W razie pytań dotyczących używanych w Serwisie internetowym Cookies skontaktuj się z Administratorem Serwisu.